Arheologie

Atribuţii DJC în domeniul protejării patrimoniului arheologic


  1. identifică siturile arheologice prin repere şi coordonate şi asigură marcarea lor pe hartă;
  2. urmăreşte respectarea autorizaţiei de săpătură arheologica, a Regulamentului săpăturilor arheologice şi a standardelor şi procedurilor arheologice în judeţul Maramureş;
  3. avizează, pe baza referatelor de specialitate, lucrările ce urmează sa fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător;
  4. asigura supravegherea de specialitate a lucrărilor la care au fost consemnate descoperiri arheologice întâmplătoare, declanşând, după caz, procedurile de clasare prevăzute de lege;
  5. emite Certificatul de descărcare de sarcina arheologica, conform prevederilor legislative;
  6. anunţa poliţia şi jandarmeria cu privire la fiecare descoperire întâmplătoare, aşa cum este ea definita în OG 43/200, în vederea organizării pazei şi/sau a supravegherii zonei respective.
  7. preia bunurile mobile rezultate în urma descoperirilor arheologice întâmplătoare predate de descoperitor în termen de maximum 72 de ore şi procedează potrivit prevederilor legale în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil;
  8. constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit legislaţiei în vigoare, în cazul nerespectării reglementarilor privind protejarea patrimoniului arheologic.

Emiterea de certificate şi avize


I. Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic

II. Emiterea avizului pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice

III. Emiterea avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în lista monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic


I. Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic

Conform art. 5, alin. (3) din OG nr. 43/2000 republicată, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul administrativ, emis în condiţiile legii, prin care se anulează regimul de protecţie instituit anterior asupra terenului în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic.

Descărcarea de sarcină arheologică este procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente. Descărcarea de sarcină arheologică este necesară în cazul tuturor construcţiilor pentru care se solicită autorizaţie de construire în zonele cu patrimoniu arheologic, indiferent de sursa lor de finanţare şi indiferent de amploarea lucrărilor ce urmează a afecta subsolul. Descărcarea de sarcină arheologică constă în efectuarea unei cercetări arheologice preventive ce are rolul de a stabili dacă terenul asupra căruia s-a instituit protecţie poate fi redat activităţilor umane curente. Rezultatele aceste cercetări vor fi cuprinse într-un raport tehnic de cercetare arheologică preventivă ce va conţine în mod obligatoriu propunerea specialiştilor cu privire la protecţia vestigiilor descoperite sau, după caz, emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică a suprafeţei cercetate, identificată prin coordonatele STEREO 70.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, in baza căruia se pot executa lucrări de construcţii în zonele cu patrimoniu arheologic.

Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se emite la solicitarea oricărui investitor, public sau privat, pe baza Raportului de cercetare arheologică preventivă aprobat de Comisia Naţională de Arheologie pentru siturile aflate în zonele de interes arheologic prioritar, siturile clasate în grupa A din Lista monumentelor istorice şi pentru toate investiţiile, cu excepţia locuinţelor particulare aflate în alte zone. În cazul cercetărilor arheologice preventive prilejuite de construcţia de locuinţe private, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică este emis de Direcţiile Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional din raza administrativ-teritorială în care s-au desfăşurat lucrările. Raportul de cercetare arheologică preventivă se întocmeşte conform Standardelor şi Procedurilor Arheologice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392/2004.

Documentaţiile care fac obiectul procedurii de descărcare de sarcină arheologică  şi emiterii certificatului de descărcare de sarcină arheologică sunt cele necesare în cazul tuturor lucrărilor de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări – necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări care afectează suprafaţa solului şi subsolul, în zonele cu patrimoniu arheologic reperat, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului sau a lucrărilor întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut şi cercetat, precum şi cele care sunt determinate de lucrările de restaurare parţială sau totală a monumentelor istorice, desfăşurate potrivit legislaţiei în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice pentru care se solicită autorizaţie de construire, indiferent de sursa lor de finanţare şi indiferent de amploarea lucrărilor ce urmează a afecta subsolul (conform art. 2, alin. (1), lit. e) din OG 43/2000 republicată).

TAXE: Pentru emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică nu se percep taxe.

II. Emiterea avizului pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, in baza căruia se pot executa lucrări de construcţii în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător ca urmare a lucrărilor de construire, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice.

Avizul se emite la solicitarea oricărui investitor, public sau privat, pe baza Raportului de evaluare de teren sau a Raportului de supraveghere arheologică, întocmite conform Standardelor şi Procedurilor Arheologice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392/2004. În cazul în care intervenţiile sunt prevăzute să se desfăşoare în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice, în completarea documentaţiei tehnice se va depune şi certificatul de descărcare de sarcină arheologică sau Raportul de cercetare arheologică preventivă.

Documentaţiile care fac obiectul acestei proceduri sunt cele prilejuite de lucrările de construire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare, inclusiv subterane şi subacvatice, excavări, exploatări de cariere, construcţia de reţele magistrale, amenajări pentru îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii, amplasarea de relee şi antene de telecomunicaţii, lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări – necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, amplasarea balastierelor şi a sondelor de gaze şi petrol, precum şi orice alte lucrări care afectează suprafaţa solului şi subsolul, indiferent dacă se execută în intravilanul sau extravilanul localităţilor şi indiferent de forma de proprietate a terenului sau a lucrărilor, întreprinse în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, în zonele cu potenţial arheologic sau în zonele de protecţie a monumentelor istorice, în ansambluri şi situri istorice.

TAXE: Taxa pentru emiterea avizului de intervenţie în zonele de protecţie a monumentelor istorice sau în ansambluri şi situri istorice – potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Culturii nr. 2664/2010, taxa pentru eliberarea avizului se calculează prin aplicarea unei cote fixe la suprafaţa construită desfăşurată a obiectivului de investiţie pentru care se solicita aviz. Valoarea aplicată este de 1 leu / mp suprafaţă desfăşurată pentru clădiri private cu destinaţie de locuinţă, sănătate, învăţământ sau cultură şi de 5 lei /  mp suprafaţă desfăşurată, pentru clădiri în care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale.

Pentru emiterea avizelor referitoare la construcţiile din zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător sau zonele cu potenţial arheologic nu se percep taxe.

III. Emiterea avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în lista monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii, prin care se confirmă faptul că regimul de protecţie instituit asupra zonelor cu patrimoniu arheologic cuprins în documentaţiile de urbanism, este în deplină concordanţă cu legislaţia specifică

Avizul se emite la solicitarea beneficiarului, pe baza studiilor de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic, întocmite de personal de specialitate şi a reglementărilor generale de amenajare a teritoriului cuprinse în conţinutul documentaţiilor, conform normelor legale în vigoare.

TAXE: Pentru emiterea acestui aviz nu se percep taxe.