Exportul bunurilor culturale mobile

Departamentul Patrimoniu Cultural Mobil din cadrul DJCPN Maramureş eliberează la cerere următoarele acte pentru exportul bunurilor culturale mobile:

 • Certificatul de export definitiv;
 • Certificatul de export temporar;
 • Adeverinţă (pentru bunuri culturale care nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export);

 Eliberarea Cerificatului de export definitiv

– Cererea de eliberare a certificatului de export  (cf. Anexa nr. 3 / HG 518/2004) se completează de către persoana fizică sau juridică ce solicită exportul şi este însoţită de:

 • Lista bunurilor culturale pentru care se solicită certificatul de export (cf. Anexa nr. 3A / HG.518/2004),
 • fotografii color ale acestora, format 9 x 13,
 • actul de identitate sau paşaportul, respectiv certificatul de înregistrare fiscală.

– Nu este obligatorie ataşarea de fotografii la certificatele de export emise pentru cărţi, publicaţii, mărci şi cărţi poştale sau pentru unele bunuri de serie mare ce se pot identifica prin înscrisuri, mărci sau alte caracteristici ;

– La cererile depuse se pot ataşa rapoarte de expertiză întocmite de experţi acreditaţi de Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor ;

– In cazul în care raportul de expertiză eliberat de un expert acreditat are propunerea de neclasrea, se eliberează certificatul de export definitiv (cf. Anexa  nr. 4 / HG 518/2004), însoţit de Lista bunurilor culturale pentru care a fost emis certificatul (cf. Anexa nr. 3A/ HG 518/2004) şi fotografii color ale bunurilor ;

– Certificatul de export şi listele anexate se vor marca cu ştampila direcţiei judeţene pentru cultură emitente, ştampila de identificare a funcţionarului care a întocmit documentele şi timbrul sec al direcţiei judeţene de cultură emitente.

– Termenul maxim legal de eliberare a certificatului de export este de 30 de zile (art. 41 din Legea 182/2000 şi art. 5 din HG 518/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile) pentru bunurile care nu sunt considerate, în urma expertizei, ca fiind susceptibile de a fi clasate.

– In situatia in care bunurile sunt considerate ca fiind susceptibile de clasare, institutia noastră declanseaza din oficiu procedura administrativă de clasare si anunţă în scris, în termen de zece zile, proprietarul. Durata procedurilor de clasare dupa trimiterea documentatiei la Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor este de trei luni.


Eliberarea Cerificatului de export temporar

Eliberarea certificatului de export pentru bunurile culturale mobile aflate în proprietatea publica se face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 182/2000, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 44/2000 referitoare la unele masuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate temporar, republicata, bunurile culturale mobile aflate în proprietate publica se exporta numai temporar, pentru organizarea unor expozitii în strainatate, pentru investigatii de laborator, restaurare sau expertizare.

– Titularul dreptului de administrare asupra unui bun cultural mobil care urmeaza sa fie exportat temporar va obtine avizul Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor si aprobarea ministrului culturii si cultelor, în vederea eliberarii certificatului de export, numai dupa prezentarea contractului de asigurare pentru bunurile respective, încheiat în conditiile legii.

– În vederea obtinerii avizului si aprobarii, titularul dreptului de administrare interesat va solicita, în prealabil, avizul de principiu cu privire la oportunitatea exportului temporar.

– Pentru obtinerea avizului de principiu, institutiile interesate vor depune, cu cel putin 60 de zile înainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii un dosar care va cuprinde urmatoarele documente:

 • adresa de sustinere;
 • scrisoarea de intentie a organizatorului sau a partenerului extern si proiectul tematic al expozitiei;
 • nota de oportunitate privind operatiunile de investigatii, restaurare sau expertizare, dupa caz;
 • lista cuprinzând bunurile propuse a fi exportate temporar;
 • propuneri pentru valorile de asigurare;
 • nominalizarea comisarului expozitiei sau a curierului care însoteste bunurile, cu motivatia propunerii.

– În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor va acorda sau va respinge solicitarea de acordare a avizului de principiu, hotarârea urmând a se comunica institutiei interesate si Inspectoratului General al Politiei Române, prin directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.

– Cu cel putin 30 de zile înainte de data estimata pentru scoaterea din tara a bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare care a obtinut avizul de principiu va depune la directia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, în completarea dosarului existent, urmatoarele documente:

 • contractul de împrumut ori contractul de prestari de servicii pentru investigatii, restaurare sau expertizare, încheiat în forma autentica în limba româna si într-o limba de circulatie internationala, conform formularului de contract-cadru prevazut în anexa nr. 1;
 • contractul de asigurare pentru bunurile propuse pentru exportul temporar. Contractul va fi de tipul „perete la perete” si va fi încheiat cu o societate de asigurare cu sediul în România;
 • fisele de evidenta a bunurilor;
 • fisele de conservare a bunurilor, semnate de conservator si restaurator, dupa caz;
 • fotografii ale bunurilor: fata, lateral, spate, detalii semnificative;
 • declaratia din partea titularului dreptului de administrare ca bunurile propuse pentru export nu sunt în litigiu;
 • mandatul comisarului expozitiei sau al curierului care însoteste bunurile, cu mentionarea expresa a obligatiilor acestuia (cf Anexa nr. 2.)

– Documentele vor avea viza compartimentului juridic-contencios din cadrul institutiei sau autoritatii administratiei publice în subordinea careia îsi desfasoara activitatea titularul dreptului de administrare, dupa caz.

– În baza documentelor prezentate, Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor avizeaza exportul temporar al bunurilor în cauza, care se aproba de ministrul culturii si cultelor.

– Aprobarea ministrului culturii si cultelor se comunica titularului dreptului de administrare si directiei judetene pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, prin intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.

– Dupa aprobarea ministrului culturii privind exportul temporar al bunurilor culturale mobile, titularul dreptului de administrare va depune la directiile judetene pentru cultura patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, competente, cererile de eliberare a certificatelor de export si copia contractului de asigurare.

– Certificatul de export se va elibera de catre directia judeteana pentru cultura si patrimoniul cultural national, respectiv a municipiului Bucuresti, numai pentru perioada pentru care este valabil contractul de asigurare.

– Prelungirea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de export temporar se realizeaza pe o perioada de maximum 150 de zile, la cererea motivata a titularului dreptului de proprietate sau, dupa caz, a titularului dreptului de administrare, cu respectarea dispozitiilor prezentelor norme metodologice în ceea ce priveste asigurarea bunurilor în cauza, avizarea si aprobarea exportului temporar.


Adeverinţă

(pentru bunuri culturale care nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export);

Urmatoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasarii si pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export, ele circulând fara restrictie:

 • operele de arta plastica si fotografica, operele de arta decorativa sau de cult, precum si orice alte opere create de autori în viata (artisti plastici, artisti liber-profesionisti, artisti amatori, mesteri, artizani, elevi, studenti sau copii si altii) în urma unor activitati desfasurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creatie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unitatilor de productie de pe lânga persoanele juridice de drept public sau privat;
 • operele cu caracter etnografic ale mestesugarilor populari în viata;

Aceste bunuri se pot exporta definitiv sau temporar, fara certificat de export, urmând sa se ateste în fata autoritatilor vamale faptul ca sunt opere create de autori în viata ; dovada ca aceste bunuri pot fi exportate definitiv sau temporar fara certificat de export se realizeaza cu urmatoarele documente, dupa caz:

1. declaratia creatorului, în forma autentica, în cazul obiectelor înstrainate fara intermedierea unui comerciant;

2. declaratia creatorului, în forma autentica, în cazul obiectelor exportate de catre acesta sau de catre mandatari;

3. adeverinta emisa de agentii economici autorizati sa comercializeze bunuri culturale, ( cf. Anexei nr. 5;)

4. adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exporta pentru organizarea de expozitii, manifestari promotionale, schimburi culturale si altele asemenea;

5. adeverinta emisa de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activitatilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creatie organizate de emitent;

6. adeverinta emisa de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzita si altele asemenea, realizate în baza unor schite sau proiecte ale unor autori în viata, ( cf. Anexei nr. 5;)


Descarcă Anexe – Patrimoniul Cultural Mobil