Monumente istorice

 

Emiterea de avize


I. Emiterea avizului pentru intervenţiile asupra clădirilor declarate monument istoric (restaurare, reparaţii) sau pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice.

II. Emiterea avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind imobile clasate în lista monumentelor istorice, zone construite protejate, ansambluri şi situri istorice.

III. Emiterea avizului pentru darea în administrare, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică şi închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

IV. Emiterea actului de reglementare privind exercitarea dreptului de preemţiune al statului român, prin Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în cazul vânzării monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept  privat.


I. Emiterea avizului pentru intervenţiile asupra clădirilor declarate monument istoric (restaurare, reparaţii) sau pentru obiectivele de investiţie amplasate în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice:

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, in baza căruia se pot executa lucrări de construcţie asupra clădirilor declarate monument istoric sau în zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice.

Avizul se emite la solicitarea oricărui investitor, public sau privat, pe baza documentaţiei tehnice propusă spre avizare de către Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, pentru monumentele istorice clasate în grupa B sau pentru intervenţiile din zonele de protecţie a unor monumente istorice, în ansambluri şi situri istorice sau, după caz, de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru monumentele istorice clasate în grupa A. În cazul în care sunt prevăzute intervenţii asupra clădirilor monument istoric ce îşi propun să aducă modificări volumetrice şi/sau a detaliilor de arhitectură sau pentru realizarea unor imobile noi, situate în zona de protecţie a monumentelor istorice ori în zonele construite protejate, anterior emiterii avizului pentru documentaţiile tehnice faza PT sau PAC, este obligatorie obţinerea avizului DCPN pentru faza PUZ, PUZ-ZP sau cel puţin PUD conform normelor legale. De asemenea, pentru restaurarea monumentelor istorice, documentaţiile trebuie să mai cuprindă o serie de studii de specialitate, cum ar fi: studiul istoric şi de arhitectură, structura geotehnică a terenului, studiu de rezistenţă a monumentului, a materialelor de construcţie, al componentelor artistice ale monumentului, informaţii privind regimul arheologic al amplasamentului, propuneri de reabilitare, etc.

Documentaţiile care fac obiectul acestei proceduri sunt cele care privesc intervenţiile asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice, în zonele construite protejate sau asupra clădirilor monument istoric (restaurare, întreţinere, reparaţii curente), indiferent de sursa lor de finanţare sau de forma de proprietate.

Taxa pentru emiterea avizului potrivit prevederilor Ordinului Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional nr. 2664/2010, taxa pentru eliberarea avizului se calculează prin aplicarea unei cote fixe la suprafaţa construită desfăşurată a obiectivului de investiţie pentru care se solicita aviz. Valoarea aplicată este de 1 leu / mp suprafaţă desfăşurată pentru clădiri private cu destinaţie de locuinţă, sănătate, învăţământ sau cultură şi de 5 lei /  mp suprafaţă desfăşurată, pentru clădiri în care se desfăşoară activităţi economice sau comerciale.


II. Emiterea avizului pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind imobile clasate în lista monumentelor istorice, zone construite protejate, ansambluri şi situri istorice:

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin care se confirmă faptul că regimul de protecţie instituit asupra zonelor cu patrimoniu arheologic, a monumentelor istorice şi a zonei lor de protecţie sau asupra zonelor construite protejate, cuprins în documentaţiile de urbanism, este în deplină concordanţă cu legislaţia specifică.

Avizul se emite la solicitarea beneficiarului, pe baza studiilor de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu construit, întocmite de personal de specialitate şi a reglementărilor generale de amenajare a teritoriului cuprinse în conţinutul documentaţiilor, conform normelor legale în vigoare. În partea desenată a documentaţiei se va face marcarea monumentelor istorice sau zonelor construite protejate precum şi a zonelor de protecţie ale acestora, pe repere geografice, urbanistice sau topografice, conform prevederilor legale.

Pentru emiterea acestui aviz nu se percep taxe.


III. Emiterea avizului pentru darea în administrare, darea în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică şi închirierea monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

Avizul reprezintă actul de reglementare al serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, emis conform art. 4, alin. (2) din Legea 422/2001 republicată, prin care se confirmă faptul că monumentele istorice aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi date în administrarea instituţiilor publice, date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică sau închiriate.

În cazul monumentelor istorice clasate în grupa A, serviciului public deconcentrat transmite documentaţie alături de solicitarea titularul dreptului de administrare, Direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, aceasta din urmă fiind instituţia care va emite avizul, conform normelor legale în vigoare.

Avizul se emite la solicitarea formulată de către titularul dreptului de administrare, pe baza unei documentaţii care va cuprinde printre altele, precizări cu privire la destinaţia pe care o urmează imobilul.

Pentru emiterea acestui aviz nu se percep taxe.


IV. Emiterea actului de reglementare privind exercitarea dreptului de preemţiune al statului român, prin Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia, în cazul vânzării monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat:

Actul de reglementare al serviciului public deconcentrat sau, după caz, al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, emis conform art. 4, alin. (4) din Legea 422/2001 republicată, reprezintă o notificare prin care se confirmă faptul că monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute în condiţiile legii.

În cazul monumentelor istorice clasate în grupa A, serviciului public deconcentrat transmite documentaţie alături de solicitarea titularul dreptului de administrare, Direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, aceasta din urmă fiind instituţia care va emite actul, conform normelor legale în vigoare.

Vânzarea unui imobil monument istoric cu încălcarea dreptului de preemţiune este nulă de drept.

Notificarea se emite la solicitarea formulată de către proprietari, persoane fizice sau juridice de drept privat.

Pentru emiterea acestui aviz nu se percep taxe.